بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از روش تجربی و عددی در کرج

پیام:
چکیده:
به منظور برآورد اثرات ساختگاهی در شهر کرج از تحلیل طیفی روی داده های میکروترمور در 37 نقطه شهر در راستای پروفیل شمالی- جنوب غربی استفاده گردید که فرکانس غالب آن در محدوده ی4/0 تا 2 هرتز بود. نتایج نسبت طیفی تحت اثر شرایط محلی ساختار زمین شناسی منطقه است بر مبنای این فرض می توان منحنی تئوری را با شناخت از ساختار زمین شناسی منطقه تولید کرد. بنابراین مدل سازی یک بعدی با استفاده از نرم افزار Deepsoil به روش خطی در سطوح کرنش پایین با توجه به داده های زمین شناسی، درون چاهی و آرایه ای انجام شد و نتایج حاصل با مدل تجربی قیاس شدند. نتیجه مدل سازی یک بعدی نمایانگر وجود کنتراست موثر در عمق 200 تا 300 متر است. همچنین با در نظر گرفتن سازند کرج به عنوان پی سنگ در دو کیلومتری زمین در مدل سازی عددی شاهد ایجاد توابع بزرگنمایی در محدوده بسامدهای کمتر از یک هرتز هستیم که ناشی از کنتراست عمیق در اثر تفاوت جنس سنگ بستر است که با قله های مدل تجربی مطابقت دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1673703 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.