تاثیر بارگذاری دینامیک چرخه ای روی خصوصیات مکانیکی و رفتار خستگی سنگ های تونالیتی

پیام:
چکیده:
امروزه یکی از روش های رایج پایدار سازی گودها روش میخکوبی می باشد که طراحی آن مبتنی بر ارائه چیدمان نیلها در عمق دیواره می باشد. چیدمان نیل معمولا به روش آزمون و خطا و از میان چیدمانهای مختلفی که معیار ضریب اطمینان مجاز پایداری و تغییرشکل مجاز را ارضا می نماید انتخاب می شود. با توجه به اینکه طول نیلها از بالا به پایین دیواره نزولی می باشد، در این پژوهش با معرفی یک چیدمان خطی منظم، پارامتر های L (طول میخ پایه) و (شیب انتهای محدوده تسلیح) جهت تعریف چیدمان معرفی گردیده و تاثیر چیدمان بر تغییرات ضریب اطمینان و تغییر شکل دیواره مطالعه گردیده است. همچنین با تعریف پارامتر تراکم نیل در سطح دیواره (Dn) در هر چیدمان تاثیر آن بر رفتار دیواره مطالعه گردیده است. نتایج حاصله حاکی از آنست که با افزایش L و  مقدار ضریب اطمینان پایداری افزایش یافته و تغییر شکل تاج گود کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که هم مقدار ضریب اطمینان و هم مقدار تغییرشکل دیواره مستقل از پارامتر های چیدمان، متناسب و متناظر با مقدار پارامتر کلیدی تراکم نیل می باشد. همچنین مشخص گردید که با افزایش تراکم نیل، ضریب اطمینان پایداری افزایش و مقدار تغییر شکل کاهش می یابد و لیکن این تغییرات با افزایش تراکم نیل از یک مقدار حدی که به تراکم نیل موثر موسوم است، متوقف می گردد. با بررسی مود تغییر شکل دیوار در چیدمانهای مختلف مشخص گردید که درهای کوچک بیشینه تغییر شکل دیواره در بالای آن و مود تغییر شکل واژگونی است و با افزایش و زیادشدن طول مهاری میخهای بالایی، بیشینه تغییر شکل دیوار به اعماق میانی منتقل گردیده و مود تغییر شکل دیوار به شکم دادگی تغییر می یابد.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1673705 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.