ارزیابی مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر تبریز مبتنی بر مدل TQM

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر مبتنی بر مدل TQM بوده است.مبتنی بر دیدگاه عالم تبریز، 10 مولفه برای ارزیابی مدیریت کیفیت انتخاب شده اند. پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است. جامعه آماری ، کارشناسان با مدرک تحصیلی رسمی، سایر کارکنان و مشتریان شرکت چرخشگر بوده که حجم نمونه برای کارشناسان 132 نفر، برای مشتریان 37 نفر و برای کارکنان 228 نفربوده و تحت نظر سنجی قرار گرفته اند. روش گرد آوری داده ها میدانی و ابزار مربوطه پرسش نامه محقق ساخته بوده است برای روایی سنجی از آزمون تحلیل عامل تاییدی استفاده شده و همچنین از آمارهای تمایل به مرکز توصیفی برای جمعیت شناختی پاسخگویان و از آزمون تی بری آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است.نتایج تحلیل داده ها نشان داده است،وضعیت مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر از نقطه نظر مشتریان بالاتر از حد متوسط است وهمچنین وضعیت مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر از دیدگاه کارکنان بالاتر از حد متوسط است.و وضعیت مدیریت کیفیت در شرکت چرخشگر از دیدگاه کارشناسان بالاتر از حد متوسط است.
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p1674886 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.