ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

چکیده:
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل بحران های مالی، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود. لذا با توجه به اینکه صنعت نفت خصوصا در بخش بالادستی، صنعتی سرمایه براست، برای تامین مالی آن، منابع داخلی پاسخ گو نبوده و باید از روش های موجود در بازارهای پول و سرمایه بین المللی استفاده نمود. مقاله حاضر با هدف شناسائی ابعاد منابع تامین مالی و ارزیابی و اولویت بندی آن ها برای اجرای پروژه های پارس جنوبی با روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است.
جامعه آماری تحقیق شامل20 نفراز خبرگان وکارشناسان ارشد پروژه های پارس جنوبی می باشد. بعد از حصول اطمینان از پایائی و روائی پرسشنامه موجود به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بین خبرگان حوزه مورد مطالعه توزیع گردید. بررسی ها نشان داد مهم ترین معیارها برای انتخاب منابع تامین مالی عبارتند از ریسک سرمایه گذاری، هزینه سرمایه و کیفیت محصول، معیار کیفیت محصول بیشترین تاثیر را انتخاب منبع تامین مالی دارد. هم چنین در نهایت مشخص شد خرید نسیه بهترین راهکار برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه های باقی مانده پارس جنوبی در شرایط فعلی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1674952 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!