شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394

چکیده:
زمینه و اهداف
به دلیل وجود گونه های مختلف انتروکوکوس، شناسایی دقیق انتروکوک ها در سطح گونه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، لذا هدف این مطالعه استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپی برای تشخیص گونه های انتروکوکوس ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تهران و بررسی الگو مقاومت داروئی در آن ها بود.
روش بررسی
این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 400 نمونه بالینی از بیمارستان های شهر تهراندر طی سال های 93-1394 صورت پذیرفت. برای شناسایی انتروکوک از کشت های اختصاصی استفاده شد. از آزمون اختصاصی بیوشیمیایی برای شناسایی گونه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم استفاده گردید. از روش PCR به منظور شناسایی گونه های انتروکوک استفاده گردید. محصولات جهت تایید، تعیین توالی شدند. آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن برای نمونه ها انجام شد و برای تعیین MIC وانکومایسین، روش میکرودایلوشن انجام گردید...
یافته ها
از 400 نمونه جمع آوری شده 278 نمونه انتروکوک تشخیص داده شد. بر اساس روش های فنوتیپی، 86/70% سویه هاانتروکوکوس فکالیس و 46/15% انتروکوکوس فاسیوم و 66/13% سایر گونه های انتروکوک بود. با استفاده از روش PCR، 3/72% انتروکوکوس فکالیس و 43/10% انتروکوکوس فاسیوم و 62/17% سایر گونه های انتروکوک تشخیص داده شد. نتایج انتی بیوگرام بیشترین مقاومت را به جنتامایسین و کمترین مقاومت را به لینزولاید نشان داد. 9 مورد مقاوم به وانکومایسین با MIC ≥ 512 بودند.
نتیجه گیری
آنالیز آماری این مطالعه تفاوت معنی داری میان تشخیص سویه های انتروکوکوس به روش PCR نسبت به روش فنوتیپی نشان داد (p ≥ 0.05)؛ در حالی که در تشخیص گونه انتروکوکوس، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. وجود مقاومت به وانکوومانسین (MIC ≥ 512mg.ml) در 9 نمونه شیوع قابل توجه مقاومت را نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1675794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.