مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده ازDNA استخراج شده توسط کیت در تعیین ژنهای tst و mecA در باکتری استافیلوکوک اورئوس

چکیده:
مقدمه
انجام واکنش PCR یکی از دقیق ترین و حساس ترین تست ها برای سنجش های مولکولی می باشد. استخراج DNA همیشه از وقت گیرترین و هزینه برترین مراحل قبل از PCR می باشد که با حذف آن در برخی شرایط می توان در زمان و هزینه صرفه جویی کرد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استخراج DNA الگو در شناسایی ژن های tst و mecA و femA ی باشد.
روش کار
در این بررسی ایزوله های بالینی استافیلوکوک اورئوس با تست های بیوشیمیایی تایید شدند. سپس با روش های، PCR مستقیم از کلنی های استافیلوکوک اورئوس کشت داده شده بر روی محیط Muller Hinton agar و PCR با DNAاستخراج شده توسط کیت استخراج برای ژنهای tst و mecA و femAمورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار از سه پرایمر اختصاصی برای ژنهای مورد نظر استفاده شد.
یافته ها
تکثیر ژن های tst و mecA به طول bp 326 و bp 163 توسطPCR مستقیم و PCR با DNA استخراج شده با موفقیت انجام شد که مربوط به توکسین1سندروم شوک توکسیک و مقاومت به متی سیلین می باشند. در نهایت توسط ژنهای مورد نظر سویه های مقاوم و تولید کننده توکسین شناسایی شدند. نتایج بدست آمده از نظر کمی کاملا مشابه و از نظر کیفی متفاوت بودند، که آزمون PCR با استفاده از کیت نتایج بدست امده دارای کیفیت بهتری بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایح بدست آمده در این بررسی، برای صرفه جویی در وقت و هزینه در تشخیص استافیلوکوک اورئوس می توان از PCR مستقیم استفاده کرد . کیفیت باندهای بدست آمده در این روش نسبت به PCR با DNA استخراج شده، قابل قبول بود و در برخی موارد می توان از آن بعنوان یک تست تشخیصی سریع استفاده کرد. برای اینکه کیفیت کار بهتر شود باید از روغن های معدنی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1675795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.