اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر

چکیده:
مقدمه
پوکی استخوان رایج ترین بیماری متابولیکی استخوان است که عوامل مختلفی مانند شاخص پایین توده بدن و عدم فعالیت جسمانی در بروز این بیماری دخالت دارند. تعدیل شیوه زندگی می تواند یک استراتژی مفید برای پیش گیری از این بیماری باشد. لذا هدف مطالعه حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی دایره ای و مصرف عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران جوان لاغر بود.
روش کار
در این مطالعه نیمه تجربی 28 نفر از دختران دانش آموز (16 تا 19 سال) بطور تصادفی و مساوی به چهار گروه (مکمل، تمرین، تمرین- مکمل و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل 10 حرکت با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه بود که در 8 الی 12 تکرار، طی 4 هفته، سه جلسه/ هفته 60 دقیقه/ جلسه انجام شد. مکمل یونجه به میزان یک سی سی/ کیلوگرم وزن بدن، هر 3 بار در روز و به مدت 4 هفته مصرف شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های t زوجی و آنالیز واریانس یک راهه انجام شد(05/0P<).
یافته ها
4 هفته تمرین مقاومتی دایره ای، مکمل سازی و مداخله ترکیبی با افزایش معنی دار سطوح استئوپروتگرین و کاهش معنی دار سطوح فاکتور هسته ای کاپا بی دردختران لاغر همراه بود(05/0>p). بعلاوه مداخله ترکیبی با تغییر بیشتری در سطوح این شاخص ها در مقایسه با گروه تمرین و مکمل همراه بود(05/0>p).
نتیجه گیری
انجام تمرینات مقاومتی دایره ای و مصرف عصاره یونجه به عنوان یک روش درمانی غیر دارویی می تواند سبب افزایش شاخص های تشکیل استخوان و نیز کاهش فعالیت مسیر تحلیل آن در دختران جوان لاغر گردد، البته اثر بخشی ترکیب تمرین و مکمل بیشتر از اثرات جداگانه هر یک از مداخله ها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1675797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.