اثرات ضد دردی کلرفنیرامین در بیهوشی موش صحرائی با ترکیب آسپرومازین- کتامین

چکیده:
زمینه و هدف
اخیرا آنتی هیستامین ها به عنوان عوامل کاهش دهنده درد مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از مطالعه حاضر، تحقیق ایجاد بی دردی کلرفنیرامین در طی بیهوشی با ترکیب آسپرومازین- کتامین و انجام عمل جراحی در موش صحرائی بود.
مواد و روش کار
تعداد 20 سر موش صحرائی بالغ به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. درگروه اول کلرفنیرامین تزریق شده و 30 دقیقه بعد آسپرومازین - کتامین تزریق شد؛ در گروه دوم ابتدا نرمال سالین تزریق شد و سپس ترکیب آسپرومازین - کتامین تزریق گردید. ارزیابی رفلکس های درد از طریق آزمون فشردن پنجه پا ، دم و واکنش موش صحرائی به عمل لاپاراتومی در طی بیهوشی صورت گرفت. زمان القاء بیهوشی، طول دوره بیهوشی سبک، زمان بیهوشی جراحی، مدت زمان لازم برای راه رفتن، تعداد ضربان قلب و تنفس اندازه گیری شد.
نتایج
طول مدت بیهوشی سبک در گروه 2 کوتاهتر از گروه 1 بود (05/0 P <). رتبه درد لاپاراتومی در گروه اول و گروه دوم از نظر آماری تفاوت معنی دار با همدیگر داشتند. در دو گروه رفلکس درد ناشی از فشردن پنجه پا و دم تفاوت معنی دار با همدیگر نداشتند. ضربان قلب در موش های صحرائی در هر دو گروه در مقایسه با هم تغییر آماری معنی دار نشان نداد.
نتیجه گیری
کلرفنیرامین به عنوان یک داروی پیش بیهوشی با ترکیب آسپرومازین- کتامین در موش صحرائی بیهوشی متعادل مناسبی را القاء می کند. به این ترتیب، کلرفنیرامین در موش صحرائی می تواند به عنوان یک ماده پیش بیهوشی در ترکیب با آسپرومازین- کتامین در اعمال جراحی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1675798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.