بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین

چکیده:
مقدمه
افزایش مصرف مواد ضدعفونی کننده باکتری کش منجر به پیدایش سویه های استافیلوکوک مقاوم به این مواد شده است.برخی از پژوهش ها همراهی ژنهای عامل مقاومت به متی سیلین با این عوامل را تایید کرده اند. هدف از این مطالعه، بررسی حضور ژن های مقاومت به مواد بیوسایدی همچون qac A/B و smr در استافیلوکوک های کوگولاز منفی می باشد.
روش کار
در این مطالعه توصیفی-مقطعی،60 جدایه استافیلوکوک ساپروفیتیکوس و جدایه استافیلوکوک اپیدرمیدیس از نمونه های بالینی طی مدت 9ماه جمع آوری شد. بعد از آزمایشات بیوشیمیایی اولیه و تایید جدایه ها از نظر جنس و گونه، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، ژنهای aqcA/B و smr با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها
از 60 جدایه استافیلوکوک ساپروفیتیکوس 36 جدایه دارای ژن mecA بودند. از این میان جدایه دارای ژن qacA و 21 جدایه داری ژن smr بودند. همچنین از 49 جدایه استافیلوکوک اپی درمیدیس 27 جدایه دارای ژن mecA بودند که از این میان 11 جدایه دارای ژن qacA/B و 8 جدایه دارای ژن smr بودند.
نتیجه گیری
در نتایج بدست امده از این پژوهش حضور گسترده ژن های qac A/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کوگولاز منفی مقاوم به متی سیلین مشاهده شد. با توجه به شیوع سویه های مقاوم به متی سیلین در جدایه های بدست آمده، به نظر می رسد با کنترل مصرف آنتی بیوتیک، از گردش های ژنی گوناگون جلوگیری کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1675800 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.