تهیه آنتی بادی چندهمسانه ای در برابر پروتئین پوششی نوترکیب جدایه B13 ویروس موزاییک خیار

چکیده:
ویروس موزاییک خیار یکی از ویروس های گیاهی شایع با دامنه میزبانی وسیع بیش از 1200 گونه گیاهی است. یکی از مولفه های محدودکننده ردیابی این ویروس در دسترس نبودن آنتی بادی اختصاصی ویروس علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه است. تکنولوژی دی ان ای نوترکیب امکان سهل تر تولید آنتی بادی را بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته فراهم کرده است. در تحقیق حاضر ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار که در سازه pTZ57CMVCP همسانه-سازی شد درون ناقل بیانی pET21a همسانه سازی شد و درون استرین Rosetta باکتریEscherichia coli منتقل شد. بیان CMV CP توسط الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید (SDS-PAGE) بررسی و با استفاده از وسترن بلات، سنجش لکه گذاری نقطه ای و الیزا توسط آنتی بادی ویروس موزاییک خیار تایید شد. پروتئین بیان شده با استفاده از کیت خالص سازی T7.Tag تخلیص و به منظور تهیه آنتی بادی در بدن دو عدد موش استفاده شد. IgG تخلیص و IgG کانژوگه شده علیه پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار دارای اختصاصیت و حساسیت مناسب برای ردیابی پروتیئن پوششی بیان شده و هم چنین گیاهان کدو آلوده به CMV در الایزای غیرمستقیم، الایزای دوطرفه و وسترن بلات بودند. آنتی بادی های تهیه شده می توانند در تست های سرولوژیکی و سرومولکولی در مطالعه ویروس و غربال گیاهان آلوده استفاده شود. این اولین گزارش از تهیه آنتی بادی در برابر پروتیئن پوششی یک جدایه بومی ویروس موزاییک خیار می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
25 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.