اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات سطح 8-OHdG و TAC پلاسما ناشی از پرتو گاما در موش صحرایی نر

چکیده:
پیش زمینه و هدف
مطالعات پیشین ثابت کرده اند که پرتودرمانی موجب عوارض جانبی در بدن می شود. به راین اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات 8-OHdG و TAC ناشی از پرتو گاما در پلاسمای موش صحرایی نر می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه موش ها به 7 گروه کنترل، پرتو با دز 2 گری، پرتو با دز 4 گری، پرتو با دز 8 گری، پرتو با دز 2 گری+زنجبیل، پرتو با دز 4 گری+زنجبیل و پرتو با دز 8 گری+زنجبیل تقسیم شدند. به گروه های دریافت کننده زنجبیل به مدت 10 روز پیش از پرتوگیری روزانه mg/kg 50 زنجیل گاواژ شد. 10 روز پس از پرتوگیری از تمامی گروه ها خون گیری شد و غلظت 8-OHdG و TAC در پلاسما آن ها جهت بررسی استرس اکسیداتیو، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
غلظت 8-OHdG در تمامی گروه های پرتو افزایش یافت و این افزایش در گروه های 4 گری و 8 گری معنی دار) 0.05 (P< بود. مصرف زنجبیل موجب کاهش معنی دار (0.05 (P< 8-OHdG در گروه 8 گری نسبت به گروهی که تنها پرتو دریافت کرده بود، شد. اما مصرف آن در گروه های 2 گری و 4 گری موجب افزایش 8-OHdG گردید. همچنین غلظت TAC در گروه های پرتو کاهش معنی داری) 0.05 (P<داشت و مصرف زنجبیل در گروه های 4 گری و 8 گری موجب افزایش معنی دار (0.05> P) غلظت TAC نسبت به گروه های پرتو شد، این در حالی است که مصرف زنجبیل در گروه 2 گری موجب کاهش TAC گردید.
بحث و نتیجه گیری
مصرف زنجبیل پیش از پرتوگیری با دز 8 گری می تواند موجب کاهش استرس اکسیداتیو و عوارض پرتویی گردد اما استفاده از آن در 2 گری منجر به تشدید عوارض ناشی از پرتو می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676357 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.