اثر ویتامین B12 در مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی

چکیده:
پیش زمینه و هدف
سیستم عصبی سمپاتیک از طریق گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک و انسولین نقش مرکزی در تنظیم میزان گلوکز خون دارند. از طرف دیگر، ویتامین B12 در عملکردهای سیستم عصبی سمپاتیک و انسولین دخالت می کند. لذا، در این مطالعه اثر ویتامین B12 بر یک مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از کتامین - گزیلازین بررسی گردید. برای آشکار شدن مکانیسم های احتمالی اثر ویتامین B12، از یوهمبین (آنتاگونیست گیرنده آلفا-2 آدرنرژیک) و انسولین استفاده شد.
مواد و روش کار
تعداد 66 موش صحرایی به 11 گروه تقسیم شدند که در آن ها تزریق داخل صفاقی سالین نرمال و مقادیر مختلف ویتامین B12، یوهمبین و انسولین 15 دقیقه پس از ایجاد هیپرگلیسمی حاد انجام شد. هیپرگلیسمی حاد با تزریق داخل صفاقی کتامین (100 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و گزیلازین (10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) ایجاد گردید. پس از ایجاد هیپرگلسیمی میزان گلوکز خون دم در دقایق 30، 60 و 120 اندازه گیری شد. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس دو طرفه و سپس آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
پس از تزریق کتامین - گزیلازین سطح گلوکز خون در دقایق 30، 60 و 120 به طور معنی داری افزایش یافت. ویتامین B12 ) 5/0 و 2 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن)، یوهمبین (1 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و انسولین (2 واحد/کیلوگرم وزن بدن) هیپرگلیسمی حاد ناشی از کتامین - گزیلازین را کاهش دادند. تزریقات توام مقادیر غیر موثر ویتامین B12، یوهمبین و انسولین به ترتیب در مقادیر 125/0، 25/0 و 5/0، هیپرگلیسمی ناشی از کتامین - گزیلازین را به طور معنی داری تخفیف دادند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر اثرات کاهش دهنده هیپرگلیسمی حاد را برای ویتامین B12، یوهمبین و انسولین نشان دادند. اثرات همکاری در عملکرد آنتی هیپرگلیسمیک ویتامین B12 با یوهمبین و انسولین مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676361 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.