اثربخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغزکودکان دارای اختلال بیش فعالی کمبود توجه

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی الگوی توانبخشی عصب روان شناختی یکپارچه سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغز کودکان با اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی انجام شد.
روش
طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 کودک دختر و پسر با نارسایی توجه/بیش فعالی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های تشخیصی و هوش همتا شده و به طورتصادفی به دوگروه مساوی آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. ابزار پژوهش پرسشنامه نشانه شناسی مرضی کودکان (CSI-4)، آزمون ماتریسهای رنگی ریون کودکان و ارزیابی کارکردهای اجرایی( برنامه ریزی، توجه ، مهار پاسخ ) بر اساس آزمون برج لندن و آزمون عملکرد پیوسته انجام شد. مداخله درمانی بر اساس روش یکپارچه سازی حسی که شامل شش هفته تمرینات (SI) بود صورت گرفت. داده ها با روش های تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که یکپارچه سازی حسی در مرحله پس آزمون باعث افزایش معنی دار کارکردهای اجرایی (همه موارد:01/0P
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1677526 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!