بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای عضو اپک و غیر اپک)

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به بررسی رابطه علیت گرنجری بین درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در 77 کشور درحال توسعه، که به دو گروه کشورهای عضواپک و سایر کشورهای درحال توسعه(غیراپک)دسته بندی شدند، پرداخته شده است. برای تعیین جهت علیت بین دو متغیر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای عضواپک، رابطه علیت ترکیبی بین درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت دو طرفه می باشد. اما هیچ رابطه علیت کوتاه مدت بین دو متغیر فوق قابل مشاهده نیست. برای کشورهای غیراپک، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که رابطه علی یک طرفه از مخارج دولت به درآمدها وجود دارد. در حالی که شواهدی مبنی بر رابطه علی از درآمدها به مخارج دولت وجود ندارد. بنابراین دولت ها برای کاهش کسری بودجه باید منابع درآمدی خود را افزایش دهند زیرا کنترل مخارج باعث کاهش درآمدهای دولت شده و در نتیجه روی کسری بودجه موثر نیست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!