مقایسه تاثیر سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران

پیام:
چکیده:
سیاست های پولی و مالی بسته به مقادیر ضرایب فزاینده بر متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالص ملی اثرات متفاوتی دارند. پیشنهاد اقتصاد دانان کلاسیک در تعیین اثربخشی این سیاست ها، استفاده از ارتباط بین بازارهای مختلف است که به واسطه ی معادلات بازار کالا، پول و کار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
در این مقاله سعی شده است تاثیر سیاست های پولی و مالی توسط مجموعه ای از معادلات همزمان در چارچوب سه بازار کالا، پول و کار مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. مدل انتخابی از نوع لگاریتمی بوده و به جای استفاده از تحلیل های ضرایب فزاینده از مفهوم کشش تولید نسبت به متغیرهای سیاست گذاری مالی و پولی بهره گرفته شده است. به منظور برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های (1390-1365) تفاوت معنی داری بین حساسیت تولید ناخالص ملی نسبت به اعمال سیاست مالی و پولی در ایران وجود داشته است. حساسیت تولید نسبت به سیاست مالی از حساسیت تولید نسبت به سیاست پولی بیشتر بوده است که این امر، دیدگاه کینز مبنی بر تاثیرگذاری بیشتر سیاست مالی در اقتصاد را توجیه می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678292 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!