تاثیر کسری بودجه دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی: رهیافت رگرسیونی انتقال ملایم

پیام:
چکیده:
این مقاله، رابطه غیرخطی بین کسری بودجه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را در ایران و در قالب مدل غیرخطی انتقال ملایم STR مدل سازی و تحلیل می نماید. در این راستا، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از تورم و کسری بودجه دولت تصریح شده است. جهت انجام تحلیل، از داده های سری زمانی سالانه برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی سال های 1350 تا 1387 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، با لحاظ متغیر تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و کسری بودجه وجود دارد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال یعنی تورم، 8/15 درصد و سرعت انتقال برابر با 10 است. متغیر تورم در رژیم حدی اول تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد. در رژیم حدی دوم، تورم تاثیر معنادار منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. از طرفی، متغیر کسری بودجه دولت در رژیم های حدی اول و دوم دارای ضرایب اثرگذاری معنادار به ترتیب مثبت و منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. همچنین بر پایه آزمون های اعتبارسنجی، نتایج حاصل شده از اعتبار کافی برخوردارند. بر پایه نتایج، طی سال های مورد مطالعه، دولت جایگزین بخش خصوصی بوده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678296 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!