فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری

چکیده:
هدف
دانشجویان پرستاری در بسیاری از مراقبت های پرستاری دارای مسئولیت هستند. این مطالعه در راستای تعیین میزان فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در سال 1394 انجام شد. 133 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان شرکت کردند. بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن با ابزار سنجش فشار مراقبتی و پرسش نامه های بررسی وضعیت جمعیت شناختی و تحصیلی انجام شد. دامنه نمرات حاصل از ابزار سنجش فشار مراقبتی از 0 تا 100 بود. جهت تحلیل روابط بین عوامل جمعیت شناختی و تحصیلی با فشار مراقبتی از آزمون های کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها
میانگین فشار مراقبتی در دانشجویان پرستاری 52/11±47/39 بود. میانگین خرده مقیاس های مرتبط با زمان، تکاملی، جسمی، اجتماعی و عاطفی به ترتیب 05/3±77/8، 88/2±04/10، 86/3±37/8، 37/3±02/6، و 44/3±27/6 بود. ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمره های فشار مراقبتی با داشتن سابقه مراقبت از بیمار رابطه معنی دار آماری وجود داشت (049/0=P). سایر متغیرهای دموگرافیک و تحصیلی با فشار مراقبتی کل رابطه معنی دار آماری وجود نداشت (05/0P>).
نتیجه گیری
فشار مراقبتی در دانشجویان پرستاری یکی از مشکلات آموزشی است. بنابراین توصیه می شود دانشجویان پرستاری در آموزش های بالینی، بیش تر مورد حمایت مربیان و پرستاران بخش ها قرار گیرن
زبان:
فارسی
صفحات:
353 تا 363
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678501 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!