محاسبه جابجایی لرزه ای دیوار حائل وزنی بر اساس روش آنالیز حدی

پیام:
چکیده:
در این مقاله، الگوریتمی جهت محاسبه ی جابه جایی ماندگار دیوارهای حائل در شرایط لرزه ای ارائه شده است. در این الگوریتم که فرمولاسیون آن بر اساس روش مرز بالای آنالیز حدی پایه ریزی شده است، شتاب تسلیم با در نظر گرفتن چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک و نیز لحاظ نمودن چسبندگی و اصطکاک بین خاک و دیوار محاسبه می شود. روش پیشنهادی در واقع توسعه ی روش میخالفسکی [1] از حالت شیروانی ها به دیوارهای حائل است و در آن فرمولاسیونی برای محاسبه ی شتاب تسلیم، شکل سطح گسیختگی و جابه جایی ماندگار دیوارهای حائل تحت بار زلزله به صورت دو بعدی پیشنهاد شده است. به علاوه اثر زاویه اتساع خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک، زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار، بیشینه شتاب زلزله و ارتفاع دیوار بر میزان جابه جایی لرزه ای توسط روش ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در حالاتی خاص با دیگر محققان مقایسه شده که صحت اعتبار الگوریتم ارائه شده را به خوبی نشان می دهد. نتایج مطالعه ی انجام شده نشان می دهد انتخاب مقادیر زاویه ی اتساع خاک و زاویه ی اصطکاک بین خاک و دیوار از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر زیادی بر روی شتاب تسلیم و جابه جایی می گذارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678800 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!