بررسی وضعیت مصرف سیگار، دریافت کافئین و شاخص توده بدنی زنان نابارور و سالم 40-25 ساله

چکیده:
مقدمه
ناباروری یکی از مشکلات مهم بهداشتی- درمانی جوامع مختلف محسوب می شود. قسمت قابل توجهی از ناباروری وابسته به شرایط محیطی و قابل پیشگیری است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مصرف سیگار، مصرف کافئین و شاخص توده بدنی در زنان نابارور و سالم 40-25 ساله انجام شد.
روش کار
این مطالعه مقطعی طی سال های 93-1392 بر روی 144 زن نابارور و 144 زن سالم تهران انجام شد. اطلاعات عمومی، غذایی و تن سنجی، با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز آماری تی، کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین کافئین دریافتی در زنان نابارور (32/105±68/140) بیشتر از زنان سالم (8/96±5/122) بود، ولی این اختلاف معنادار نبود (98/0=p). بین مصرف سیگار و کافئین با ناباروری ارتباط معناداری مشاهده نشد. اما میانگین شاخص توده بدنی زنان نابارور و سالم به ترتیب 11/4±74/26 و 88/2±98/24 کیلوگرم بر متر مربع بود و اختلاف معناداری بین شاخص توده بدنی در افراد مورد مطالعه مشاهده شد؛ به طوری که فراوانی چاقی در زنان نابارور بیشتر بود (002/0>p).
نتیجه گیری
با توجه به شیوع ناباروری در ایران و ارتباط بین چاقی با ناباروری لزوم آموزش تغذیه و پیش آگهی در ارتباط با پیامدهای نامطلوب اضافه و وزن و چاقی ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678910 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.