بررسی تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا

چکیده:
مقدمه
اپی زیاتومی، شایع ترین عمل جراحی در مامایی است که مانند هر زخم دیگری می تواند دچار عفونت یا تاخیر در ترمیم شود. گیاه تشنه داری به صورت سنتی در التیام زخم مورد استفاده قرار می گیرد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گیاه تشنه داری بر بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور در سال 94-1393 بر روی 80 زن نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول انجام شد. افراد به دو گروه 40 نفری شاهد و دارونما تقسیم شدند. پس از زایمان و انجام اپی زیاتومی، مادران به مدت 10 شب و شبی یک بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده را در ناحیه بخیه ها استفاده کردند. ابزارها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی و فرم مقیاس ریدا بود. ارزیابی بهبود زخم با استفاده از مقیاس ریدا در روز پنجم، روز دهم و بیست یکم پس از زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (من ویتنی و تی تست) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
در روزهای پنجم، دهم و بیست و یکم پس از زایمان، اختلاف معنی داری بین میانگین نمره متغیرهای قرمزی، ادم و نمره کل در دو گروه وجود داشت. همچنین، میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز پنجم 7/1±43/4، روز دهم 9/1±28/2 و بیست و یکم 5/1±66/0 بود، ولی در گروه دارونما در روزهای پنجم، دهم و بیست و یکم به ترتیب 3/2±51/5، 9/1±05/3 و 6/1±35/1 بود که بین دو گروه از نظر بهبودی زخم اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0p<).
نتیجه گیری
گیاه تشنه داری در بهبود بهتر و سریع تر زخم اپی زیاتومی موثر می باشد، بنابراین می توان از آن به عنوان تسریع کننده بهبود زخم اپی زیاتومی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.