دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور- بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در سال 1395

چکیده:
مقدمه
ناباروری، سلامت روانی زوجین نابارور را تهدید می کند. جامعه باید نسبت به کاشته شدن رویانی که حاصل لقاح آزمایشگاهی است در رحم حامل به عنوان یک روش درمانی، آگاهی لازم را داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش و نگرش بیماران بیمارستان مصطفی خمینی (ره) در مورد رحم حامل به عنوان یک روش درمانی انجام شد.
روش کار
این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1395 بر روی 216 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی (ره) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی محقق ساخته بود که بخش اول سوالات جمعیت شناسی و بخش دوم سوالات مربوط به تعیین دانش و نگرش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری همبستگی، تی مستقل، من ویتنی، کروسکال والیس و آنالیز واریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
185 نفر (6/85%) بیان داشتند در مورد رحم حامل اطلاعاتی دارند، در حالی که بر اساس نتایج، تنها 31 نفر (8/14%) دانش خوب و خیلی خوب داشتند. 99 نفر (5/43%) هیچ گونه نگرش شرعی در مورد این روش نداشتند. نگرش 90 نفر (7/41%) نسبت به اولویت اجاره رحم از فامیل و دوستان منفی بود. 144 نفر (7/66%) موافق حمایت بیمه ها بودند. بر اساس آزمون تی، میانگین نگرش زنان و مردان متفاوت نبود. بر اساس آزمون آنالیز واریانس، بین نگرش افراد در گروه های تحصیلی اختلاف معناداری وجود داشت (04/0=p).
نتیجه گیری
نگرش بیشتر افراد نسبت به طرح مسائل عاطفی، قانونی و شرعی رحم حامل، منفی بود ولی نگرش آنها نسبت به حل مشکلات و هزینه های مالی و حمایت بیمه ها مثبت بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.