رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان

چکیده:
مقدمه
سرطان سومین علت مرگ ومیر در ایران و سرطان پستان شایع ترین علت مرگ ومیر در زنان ایرانی می باشد. تشخیص زودرس می‏تواند منجر به درمان موثر و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مولفه های فردی بر آگاهی زنان از خودآزمایی پستان جهت تمرکز آموزش بر گروه های خاص جمعیتی در مدیریت سلامت زنان جامعه انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی در سال 1394 بر روی 200 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرج انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته تعیین عوامل فردی (سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی) و مصاحبه حضوری برای تعیین آگاهی درست از انجام خودآزمایی پستان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از مجموع 200 زن با میانگین سنی 7/9± 5/35 سال، 97 نفر (5/48%) از خودآزمایی پستان آگاهی داشته و آن را درست انجام می‏دادند و 103 نفر (5/51%) اطلاعی نداشته و یا آگاهی آنان از نحوه انجام خودآزمایی پستان نادرست بود. 29 نفر (8/29%) از زنان آگاه و 68 نفر (4/52%) از زنان ناآگاه از خودآزمایی پستان، بی سواد و کم‏سواد بودند. بر اساس نتایج مطالعه، بین سطح تحصیلات و آگاهی از خودآزمایی پستان رابطه معناداری وجود داشت (05/0p< )، درحالی که بین آگاهی از خودآزمایی با درآمد خانواده و سن ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0p>).
نتیجه گیری: کمبود آگاهی از خودآزمایی پستان در زنان ایرانی وجود دارد. برای مدیریت سلامت زنان، آموزش به خانواده های با سطح تحصیلات پایین می‏تواند در تشخیص زودرس و کاهش مرگ ومیر ناشی از این بیماری بسیار موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1678919 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.