بررسی تاثیر آموزش مجازی برتوانایی مراقبتی پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان

پیام:
چکیده:
مقدمه
آموزش عامل مهم در پیشرفت دانش در حرف مراقبتی بهداشتی است. دوره های آموزش مجازی به دلیل انعطاف پذیری این نظام آموزشی، امکان خوبی را برای گسترش محتوای علمی و افزایش عمق یادگیری فراهم می کند.این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر آموزش مجازی در افزایش دانش و اثربخشی آن در پرستاری از نوزادان صورت گرفته است.
روش
در این مطالعه نیمه تجربی 80 نفر از پرستاران شاغل در بخش های نوزادان سطح سه مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش تصادفی(به شیوه قرعه کشی) به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند و سپس با استفاده از سامانه نماد مجازی(ازطریق سیستم مدیریت یادگیری) دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه مداخله2 ماه از طریق سامانه به صورت غیرهمزمان با استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ایی دیداری( وادکست)، شنیداری(پادکست) و نوشتاری آموزش دریافت کردند. مطالعه در طی 5 ماه در سال 1394 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و توانایی مراقبتی (Caring Ability Inventory)در روز اول و دو ماه پس از شروع مداخله به صورت پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد.
یافته ها
واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله و شاهد، از نظر تمامی متغیرهای جمعیت شناختی، همگن بودند. نتیجه حاصل از آزمون های آماری تی زوج و مستقل نشان داد، بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی دوگروه مورد مطالعه، پیش از مداخله (0/001p= )اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.همچنین اختلاف بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی گروه شاهد قبل و بعد از مطالعه (0/071p= ) معنی دارنبود. اما بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی گروه مداخله قبل و بعد از مداخله( 0/001P <) و بین میانگین امتیاز توانایی مراقبتی دو گروه مورد مطالعه، پس از مداخله (0/001P <)، اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
یادگیری الکترونیکی به عنوان یک شیوه انعطاف پذیر، که امکان دسترسی به محتوای آموزشی چند رسانه ای و جذاب را در هر زمان و مکان برای پرستاران فراهم می سازد، جهت آموزش پرستاران نوزادان و سایر بخش ها توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1679443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.