تولید پروتئینهای نوترکیب فسفولیپاز D و پروتئین شوک حرارتی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس

چکیده:
زمینه مطالعه
بیماری لنفادنیت پنیری ناشی از کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس یکی از مهم ترین بیماری های گوسفند و بز است که منجر به ضرر های اقتصادی دام پروران می شود. فسفولیپاز Dا(PLD) این باکتری یک اگزوتوکسین قوی است که به عنوان یک عامل حدت اصلی آن در نظر گرفته می شود و احتمالا در انتشار باکتری از محل عفونت به سایر قسمت های بدن میزبان مشارکت دارد. پروتئین های شوک حرارتی (HSPs) کاندیدا های خوبی برای تهیه واکسن ها هستند چون هم ایمنی هومورال و هم ایمنی سلولی را تحریک می کنند.
هدف
مطالعه حاضر باهدف تولید پروتئین های نوترکیب PLD و HSP60 کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس جهت فراهم شدن زمینه ی بررسی توان محافظت کنندگی و ساخت واکسن ضد این باکتری صورت گرفت.
روش کار
ژن های PLD و HSP60، در پلاسمید pMAL-c2X کلون گردیدند و در اشرشیا کلی سویه DH5 ترانسفورمه شدند. بیان پروتئین ها با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی شده و صحت ردیف نوکلئوتیدی محصولات کلون شده با تعیین توالی نوکلئوتیدی مورد تایید قرار گرفتند.
نتایج
نتایج نشان داد که اشرشیا کلی سویه DH5 ترانسفورمه شده به خوبی پروتئین های فوق را بیان می نماید. پروتئین های نوترکیب بیان شده تقریبا به طور کامل محلول بودند.
نتیجه گیری نهایی: با توجه به امکان تولید پروتئین های نوترکیب فوق، در مطالعات بعدی می توان ایمنی زایی و محافظت کنندگی آن ها در برابر عفونت های ناشی از کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس را موردسنجش قرارداد.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1679789 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!