بررسی وضعیت ارزیابی درونی درگروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1394

چکیده:
مقدمه و هدف
ارزیابی درونی بعنوان فرآیندی سیستماتیک جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی برای دانشگاهها یک ضرورت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود ارزیابی درونی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
روش ها
این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394 به انجام رسیداست. ابتدا داده ها از طریق چک لیستها و پرسشنامه ها جمع آوری شده و وضعیت دانشکده ها در رابطه با استانداردهای هشت گانه تعیین شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با تاکید بر آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که از مجموع 100% امتیاز، دانشکده پزشکی با کسب امتیاز 56% در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده داروسازی با کسب امتیاز70% ، در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده دندانپزشکی با کسب امتیاز 48% در وضعیت نامطلوب، دانشکده پرستاری- مامایی ساری با کسب امتیاز59% در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده بهداشت با کسب امتیاز64% در وضعیت نسبتا مطلوب و دانشکده پیراپزشکی ساری با کسب امتیاز 55% در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند.
نتیجه گیری
با توجه به امتیازات کلی حاصل از ارزیابی درونی انجام شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ها، پیشنهاد می شود که برای بهبود کیفیت آموزش، کلیه گروه های آموزشی اقدام به تدوین و تصریح اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی متناسب با نیازهای گروه نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680394 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!