بررسی تاثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی

پیام:
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکار تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیقات نظری- کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش همبستگی است. 13 دانشکده و 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب و داده های آماری در خصوص همه دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه گردآوری شده است. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز در قلمرو زمانی 92-1389، چک لیست های ساخته شده و با مطالعه اسناد، اطلاعات و مدارک موجود در واحدهای سازمانی دانشگاه استفاده، داده ها جمع آوری گردید. به منظور تعیین روابط بین متغیرها و برازش الگوهای رگرسیونی موردنظر از آمار استنباطی و روش آماری الگو سازی چند سطحی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که: 1- داده ها از ساختار یکسان و همگنی برخوردار نبوده و بین واحدهای زمانی و بین گروه های آموزشی ناهمسانی وجود دارد. میزان آماره محاسبه شده برای عملکرد پژوهشی ( ) و عملکرد آموزشی ( ) نشان دهنده ضرورت به کارگیری الگوسازی چند سطحی است. 2- عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه های آموزشی به ازای هر عضو هیئت علمی در طول دوره موردبررسی با تغییراتی مواجه و روند کلی این شاخص ها افزایشی بوده است. 3- هر یک از گروه ها روند افزایش عملکردی متفاوتی را تجربه کرده است. 4- سازوکارهای تخصیص منابع مالی، عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه ها را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680626 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!