ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسن در برش هفت چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان

چکیده:
نهشته هایمیوسندر منطقه نورآباد حوضه سنندج سیرجان گسترش دارد. به منظور مطالعه محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های میوسندر ناحیه نورآباد، یک برش چینه شناسی (هفت چشمه) به ضخامت 125 متر اندازه گیری و نمونه برداری شده است. مرز زیرین این نهشته ها با واحد افیولیتی E1v ناپیوستگی و مرز بالایی آن فرسایشی است.نهشته های میوسن در برش مورد مطالعه شامل مارن، سنگ آهک های نازک تا ضخیم لایه است. بر اساس ویژگی های مطالعات پتروگرافی، شواهد میدانی و همچنین فراوانی و توزیع فرامینیفر و دیگر اجزا موجود و بررسی خصوصیات بافتیو ریز رخساره ای، 19 ریزرخساره در 5 کمربند رخساره ای مربوط به لاگون، کمربند رخساره ای سدی حاشیه پلتفرم، کمربند رخساره ای حاشیه، کمربند رخساره ای دامنه شیب بالایی و کمربند رخساره ای دامنه شیب پایینی شناسایی گردید. وجود ریف های سدی، اینتراکلست، آنکوئید و دانه های اگرگات (که خاص شلف های لبه دار هستند) و از طرفی تبدیل تندر یزرخساره ها به هم و عدم وجود پهنه های وسیع کشندی و همچنین کربنات های باز نهشته شده (کلسی توربیدایت) نشان می دهد که توالی کربناته برش هفت چشمه در یک پلاتفرم کربناته لبه دار نهشته شده اند. مطالعات چینه نگاری سکانسی منجر به شناسایی 3 سکانس رسوبی در برش هفت چشمه شده است. سکانس های شناسایی شده توسط مرزهای سکانسی نوع 1 و 2 از یکدیگر تفکیک می شوند. سکانس رسوبی اول دربردارنده دسته رخساره هایTST و HST است. این سکانس شامل ریز رخساره های لاگون، سد، حاشیه و دریای باز می باشد. مرز زیرین این سکانس با واحد افیولیتیE1v از نوع مرز سکانسی نوع 1 و مرز بالایی آن با سکانس دوم از نوع مرز سکانسی نوع دوم است. سکانس رسوبی دوم شامل دسته رخساره هایTST و HST و در بردارنده ریز رخساره های دریای باز و سد و لاگون می باشد مرز زیرین و بالایی سکانس 2 از نوع مرز سکانسی نوع دوم است. سکانس رسوبی سوم شامل دسته رخساره هایTST و HST و در بردارنده ریز رخساره های دریای باز و سد و لاگون می باشد. مرز زیرین و بالایی سکانس 3 به ترتیب از نوع مرز سکانسی نوع دوم و اول است.
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680699 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!