بررسی تنوع گونه ای علف های هرز تحت تاثیر روش های مختلف مدیریتی در زراعت سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیشتر کشاورزان از راهبرد های مختلف مدیریتی برای به کمینه رساندن آسیب و زیان علف های هرز استفاده می کنند. چنین اعمال مدیریتی می تواند تاثیر مستقیم یا غیر مستقیمی بر تنوع زیستی در بوم نظام های کشاورزی داشته باشد. استفاده از انواع خاکپوش (مالچ) ها و روش های خاک ورزی به همراه علفکش ها باعث اطمینان بیشتر در کنترل موثر علف های هرز می شود و به عنوان یکی از روش های مهم و عمده کنترل علف های هرز در کشتزارهای سیب زمینی به کار برده شده است .هدف از این پژوهش، بررسی ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز تحت تاثیر نوع مدیریت علف های هرز در کشتزارهای سیب زمینی بود.
مواد و روش ها
این آزمایش در سال زراعی 1394 در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی آلاروق و سامیان در استان اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 1)سمپاشی با علفکش تریفلورالین 2)سمپاشی با علفکش متریبوزین 3)اعمال کولتیواتور بین پشته ها 4)کاربرد بقایای گیاهی گندم 5)کاربرد بقایای گیاهی کلزا 6)کاربرد خاکپوش پلی اتیلن سیاه رنگ 7)کاربرد خاکپوش پلی اتیلن شفاف و 8) شاهد (بدون کنترل علف های هرز در طول فصل رشد).
نتایج و بحث: از بین 12 گونه علف هرز مشاهده شده در این بررسی، علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه (Chenopodium album)، پیچک (Convolvulus arvensis)، چسبک (Setaria viridis)، گاوچاقکن (Lactuca seriola)، تلخه (Acroptilon repens) و شیرتیغک (Sonchus arvensis) علف های هرز غالب بودند. در این بررسی تنها شاخص تنوع شانون- وینر از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان داد. بیشترین تنوع گونه ای علف های هرز در تیمار شاهد مشاهده شد. بنابر نتایج بررسی های باسکین و میلبرگ، بدون کنترل علف های هرز در زمین های زراعی و یا آیش باعث افزایش تراکم علف های هرز شد و بر تنوع گونه ای نیز موثر بود. بر پایه شاخص شانون- وینر تیمار های کاربرد تریفلورالین، کولتیواتور و پلاستیک شفاف با مقادیر 11/1 ،04/1 و 99 درصد بعد از شاهد بیشترین تنوع گونه ای را به خود اختصاص دادند. اما کمترین تنوع گونه ای علف های هرز بر پایه شاخص شانون- وینر و سیمپسون به طور همسانی به تیمار های کاربرد خاکپوش کلش کلزا، علفکش متریبوزین و خاکپوش پلاستیک سیاه متعلق بود. همچنین تراکم علف های هرز سیب زمینی در هر دو ایستگاه به طور معنی داری تحت تاثیر تیمار های آزمایش قرار گرفت، کاربرد انواع خاکپوش ، یک مرحله کولتیواتور و علفکش تاثیر معنی داری بر تراکم علف های هرز سیب زمینی در هر دو ایستگاه داشت به طوری که کمترین تراکم علف های هرز در کاربرد خاکپوش کلش گندم و کلزا به دست آمد. تراکم گونه های تاج خروس، پیچک و سلمه به عنوان علف های هرز مهم در همه تیمارهای خاکپوشی، کولتیواتور و علفکشی نسبت به شاهد کاهش یافت. بیشترین تراکم تاج خروس به ترتیب در تیمار های خاکپوش پلاستیک سیاه، تریفلورالین و مالچ پلاستیک شفاف مشاهده شد، علف هرز سلمه نیز بیشترین تراکم را در کاربرد علفکش متریبوزین داشت.
نتیجه گیری
در این بررسی تراکم علف های هرز یکساله نسبت به علف های هرز چندساله بیشتر بود به عبارتی بیشترین تراکم علف های هرز به علف های هرز یکساله اختصاص داشت. اما کاربرد بقایای کلزا زیست توده و تراکم علف های هرز را نسبت به شاهد به ترتیب به میزان 83 و 81 درصد و کاربرد بقایای گندم زیست توده و تراکم علف های هرز را نسبت به شاهد به ترتیب به میزان 79 و 84 درصد کاهش دادند و این نشان می دهد که کاربرد علفکش، خاکپوش پلاستیکی و گیاهی و کولتیواتور می توانند به طور معنی داری تراکم و زیست توده علف های هرز را کاهش دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
294
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680993 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!