تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه های جهش یافته برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI

چکیده:
وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می کند که عملکرد ژنوتیپ ها در دامنه گسترده ای از شرایط محیطی آزمایش شوند، تا اطلاعات به دست آمده بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آن ها را افزایش دهد. در این بررسی به منظور تعیین پایداری عملکرد و تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، 66 رگه (لاین) جهش یافته (موتانت) برنج همراه با پنج رقم شاهد به مدت سه سال زراعی (1393-1391)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. تجزیه اثر اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI) نشان داد که اثر ژنوتیپ، سال و اثر متقابل بین آن ها بسیار معنی دار بود. مجموع مربعات اثر متقابل توسط روش AMMIبه یک مولفه اصلی اثر متقابل (IPCA) معنی دار در سطح احتمال 05/0 و باقیمانده (نویز) جداسازی شد. مولفه اصلی اول 57/57 درصد از کل مجموع مربعات اثر متقابل را توجیه کرد. نمودار دووجهی (بای پلات) نخستین مولفه اصلی و میانگین عملکرد با روش AMMI برای ژنوتیپ ها و محیط های (سال های) مورد بررسی مشخص کرد که ژنوتیپ های G7، G41 و G69 با داشتن کمترین اثر متقابل ژنوتیپ در محیط (سال) و داشتن عملکرد بالا پایداری بیشتری دارند و ژنوتیپ های G63، G20 و G33 با عملکرد پایین تر از میانگین به عنوان ژنوتیپ های ناپایدار شناخته شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
565 -573
لینک کوتاه:
magiran.com/p1682011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.