مهار آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps توسط بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم اروند، بهرنگ و هیرمند

چکیده:
سن معمولی گندم مهم ترین حشره آفت گندم و جو در ایران و بسیاری از کشورهاست. پروتئین های گیاهی مهارکننده آلفا- آمیلاز پتانسیل کاربرد بالایی در زمینه مهندسی ژنتیک و در مبحث مقاومت گیاهان در مقابل آفات دارا می باشند. در این تحقیق اثرات مهارکنندگی عصاره پروتئینی جدا شده از سه رقم گندم (رقم اروند و هیرمند از گندم نان) و (رقم بهرنگ از گندم دوروم) بر آلفا- آمیلاز گوارشی سن معمولی گندم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سن های بالغ تشریح شده و پس از جداسازی دستگاه گوارش، عصاره پروتئینی استخراج شد. پروتئین های بازدارنده سه رقم گندم هم استخراج شدند. بررسی تاثیر عصاره پروتئینی روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز به دو روش سنجش آنزیمی و سنجش در ژل زایموگرام انجام شد. درصد مهارکنندگی آمیلازی برای رقم های هیرمند، بهرنگ و اروند به ترتیب، 05/1± 30، 22/2± 55 و 5/1± 58 درصد به دست آمد. زیموگرام آنزیم آلفا- آمیلاز در حضور پروتئین های بازدارنده استخراج شده نشان داد که، باند های فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز در حضور پروتئین بازدارنده نسبت به شاهد (عدم حضور پروتئین بازدارنده) در رقم اروند و بهرنگ نسبت به رقم هیرمند فعالیت کمتری دارد که موید فعالیت مهارکنندگی بالا در رقم اروند و بهرنگ می باشد. همچنین فعالیت ویژه آنزیم آلفا- آمیلاز گوارشی protein U/mg 2/85 به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1682101 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.