بررسی کاندیدیازیس دهانی و عوامل مستعد کننده ی آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی یزد از سال 1392 تا 1394

چکیده:
مقدمه
کاندیدیازیس یک عفونت دهانی می باشد که در اثر آلودگی با قارچ مخمری کاندیدا آلبیکنس ایجاد می گردد. این قارچ بصورت همزیست نرمال در حفره ی دهانی 30 تا 60 درصد افراد سالم یافت می شود. در مطالعه ی حاضر موارد تشخیص داده شده کاندیدیازیس دهانی و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده، شیوع این عفونت و انواع آن در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده ی دندان پزشکی یزد مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تمام پرونده های بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان و فک و صورت دانشکده ی دندان پزشکی یزد از خرداد 1392 تا خرداد 1394 بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در پرسش نامه ی مربوطه ثبت و داده ها با استفاده از آزمون Chi square و Fisher exact test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (05/0 = α).
یافته ها
از بین 13377 پرونده ی بررسی شده، تعداد 123 مورد ابتلا به کاندیدیازیس شناسایی گردید. مشاهده گردید که توزیع فراوانی نسبی کانددیازیس دهانی با سن و استفاده از دندان مصنوعی رابطه ی آماری معنی داری دارد (به ترتیب 004/0 = p value و 001/0 > p value). در حالی که بین توزیع فراوانی این بیماری با جنسیت (240/0 = p value)، مصرف سیگار و الکل (383/0 = p value)، استفاده از داروهای مختلف (188/0 = p value) و بیماری های سیستمیک مختلف (908/0 = p value) ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
بر اساس این مطالعه گروه های سنی پایین تر بیشتر در معرض انواع کاندیدیازیس دهانی می باشند. همچنین در افراد استفاده کننده از دنچر انواع کاندیدیازس دهانی denture stomatitis و angular cheilitis بیشتر مشاهده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p1682662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.