بررسی رشد جذب عنصرهای معدنی و فتوسنتز پایه GF677 (دورگه هلو و بادام) در پاسخ به منبع آهن در شرایط درون شیشه ای

چکیده:
اثر آهن آلی (Fe-EDTA) و آهن معدنی (FeCl3) بر رشد، جذب عنصرهای معدنی و ویژگی های فتوسنتزی پایه GF677 (Prunus persica × P. amygdalus) در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. گیاهچه های پایه GF677 به محیط کشت پرآوری جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) تغییر یافته، شامل 1 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 1/0 میلی گرم در لیتر نفتالن استیک اسید (NAA) با غلظت های صفر، 05/0، 1/0 و 2/0 میلی مولار Fe-EDTA و FeCl3 واکشت شدند. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تکرار به مدت هشت هفته انجام شد. نتیجه ها نشان داد، تیمارهای 1/0 و 2/0 میلی مولارFe-EDTA و 2/0 میلی مولار FeCl3 اثر معنی داری بر ویژگی های اندازه گیری شده داشتند. بیشترین وزن تر، وزن خشک، سرعت پرآوری، ارتفاع شاخساره، شاخص کلروفیل برگ، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای گیاهچه ها در تیمار 2/0 میلی مولارFe-EDTA مشاهده شد، در حالی که تیمار شاهد (بدون آهن) و تیمار 05/0 میلی مولارFeCl3 ، بیشترین کم سبزینگی برگی و کمترین سرعت رشد، شاخص کلروفیل برگ، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای گیاهچه ها را داشتند. هر دو منبع آهن سبب افزایش جذب آهن توسط گیاهچه ها شد ولی غلظت 1/0 و 2/0 میلی مولارFe-EDTA اثر معنی داری در مقایسه با FeCl3 بر جذب آهن داشت. تیمار FeCl3 سبب کاهش جذب فسفر، روی و منگنز توسط گیاهچه ها شد. با افزایش غلظتFe-EDTA در محیط کشت، جذب منگنز افزایش و جذب فسفر و روی کاهش یافت. طبق نتیجه های به دست آمده می توان بیان کرد، جایگزینی آهن آلی Fe-EDTA با آهن معدنی FeCl3 در کشت درون شیشه ای پایه GF677 سبب بهبود واکنش رشدی و ویژگی های فتوسنتزی می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1683513 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!