اثر تیوباسیلوس و پلیمر سوپر جاذب بر مقدار اسانس و برخی ویژگی های مهم زراعی آویشن باغی و آویشن دنایی

چکیده:
اسانس آویشن جایگاه خاصی در تجارت جهانی دارد. تغذیه مطلوب و دوری از هر گونه تنش نقش بسزایی بر ویژگی های کمی و کیفی آن دارد. این آزمایش به صورت طرح کامل تصادفی و در شرایط گلخانه ای در سه تکرار در بهار و تابستان 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پلیمر سوپر جاذب در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 گرم در کیلوگرم خاک) و تیوباسیلوس در دو سطح (استفاده و بدون استفاده) بر روی دو گونه آویشن باغی و دنایی استفاده شد. ویژگی های مورد بررسی وزن تر و خشک شاخساره، وزن تر و خشک ریشه، سطح برگ، سطح ریشه و درصد اسانس بود. بیشترین مقدار وزن تر و خشک گیاه (به ترتیب 5/95 و 5/35 گرم) و سطح برگ (25/835 میلی متر مربع) در تیمار استفاده از یک گرم سوپر جاذب در کیلوگرم خاک حاصل شد ولی بیشترین مقدار اسانس (3/2%) متعلق به تیمار کاربرد تیوباسیلوس به همراه 5/0 گرم سوپر جاذب بود. تیوباسیلوس به تنهایی تفاوت معنی داری در ویژگی های زراعی و درصد اسانس ایجاد نکرد، اما برهمکنش تیوباسیلوس و سوپر جاذب باعث تفاوت معنی دار در درصد اسانس شد. مقایسه اجزای اسانس آویشن باغی و دنایی برتری گونه دنایی از نظر ترکیب مهم تیمول (18/51%) را نشان داد. به نظر می رسد که کاربرد پلیمر سوپر جاذب به همراه تیوباسیلوس می تواند در تولید دو گونه آویشن باغی و دنایی با کمیت و کیفیت ماده های موثره مطلوب استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
221
لینک کوتاه:
magiran.com/p1683521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!