بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در طول دوره ده ساله (82 - 92) در شهر سبزوار

چکیده:
اهداف با وقوع مرگ مادران باردار، بنیان خانواده و سلامت فرزندان در معرض خطر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر این شاخص مهم، ما را در اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری از بروز مرگ های مشابه و بهبود آن، یاری می کند. هدف این پژوهش، تعیین فراوانی و عوامل موثر بر مرگ ومیر مادران باردار در شهر سبزوار طی دوره ده ساله (1382-1392) بود.
مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه پژوهش آن شامل همه مادران بارداری بود که از فروردین سال1382 تا پایان اسفند ماه سال 1392 در شهر سبزوار فوت کرده بودند. گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به کمیته مرگ و میر مادری شهر سبزوار و همچنین مطالعه پرونده بیمارستانی آن ها و تکمیل فرم اطلاعاتی مربوط به مرگ و میر مادران باردار انجام شد. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 5/11 شد و توسط روش های آمار توصیفی و کای دو تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها تعداد مرگ و میر در زنان مطالعه شده 20 مورد بود. بیشترین تعداد متوفیان مربوط به ساکنان شهر (70 درصد) بودند که از نظر آماری نیز آزمون کای دو نشان داد میان علت مرگ و محل سکونت رابطه معناداری وجود دارد. (P=0/04).80 درصد افراد فاقد فرم ارجاع از مراکز بهداشتی بودند، 60 درصد افراد نیز به دنبال زایمان به روش سزارین فوت شده بودند. شایع ترین علت مرگ و میر در افراد مطالعه شده خون ریزی (30 درصد) و سابقه بیماری زمینه ای (30 درصد ) بود.
نتیجه گیری عواملی نظیر رعایت تنظیم خانواده و عدم بارداری در سنین خیلی زیاد، آموزش به مادران درباره خطرات سزارین و مزیت زایمان طبیعی و افزایش سواد بهداشتی آنان، در کاهش مرگ و میر مادران باردار نقش بسزایی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
882 -887
لینک کوتاه:
magiran.com/p1683545 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.