بررسی نحوه استفاده از خدمات و درمان های ناباروری در زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری در ایران 93-1391

چکیده:
مقدمه
با توجه به شیوع ناباروری و اهمیت آن در سلامت جامعه، لازم است به طور جدی برای مسائل آن برنامه ریزی شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی در زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری خصوصی و دولتی در ایران انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی- تحلیلی در طی سال های 93-1391 بر روی 682 زوج مراجعه کننده به مراکز ناباروری خصوصی و دولتی انجام شد. افراد از 15 مرکز درمان ناباروری متعلق به 9 استان کشور، از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های محقق ساخته جهت تعیین نحوه استفاده از خدمات و مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در گرفتن خدمات، در زوج نابارور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های تی تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
515 نفر (5/75%) از زوجین نابارور در اولین مراجعه، به متخصصین زنان و زایمان مراجعه کرده بودند. در 363 نفر (2/53%) از زوجین سابقه قطع درمان مشاهده شد، که در 230 نفر (61%) مشکلات اقتصادی مهم ترین عامل قطع درمان بود. عدم دسترسی فیزیکی در 113 نفر (6/28%) عامل شایع دیگر قطع درمان بود.
نتیجه گیری
بسیاری از آزمایشات و درمان های ناباروری پیشنهاد شده به زوجین، به صورت غیرضروری تکرار می شوند. همچنین با توجه به درصد بالای قطع درمان، تلاش در ایجاد دسترسی به پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری و استانداردسازی خدمات ناباروری می تواند راهگشای حل این مشکلات باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1684118 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.