تاثیر برقراری ارتباط با بیمار با استفاده از مدل پپلائو در رضایت مندی بیماران از کیفیت خدمات پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افزایش رضایت بیماران از کیفیت خدمات پرستاری به برنامه ریزی نیاز دارد. لذا در این مطالعه از مدل پپلائو در جهت برنامه ریزی افزایش رضایت مندی بیماران از کیفیت خدمات پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی استفاده شد.و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی
پژوهش حاضر مطالعه ی نیمه تجربی بود. جامعه مورد مطالعه شامل بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان در سال 1394 بودند با استفاده از روش نمونه گیری آسان و غیر تصادفی، در آن 68 بیمار انتخاب شدند و در گروه های مداخله (34) و کنترل (34) قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسشنامه استاندارد 21 سوالی رضایت مندی از کیفیت خدمات پرستاری (PSNCQQ) بود. داده ها با استفاده از آزمون هایChi-squared test ، Mann-Whithney و Fisher و نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
. نتایج نشان داد رضایت بیماران از کیفیت ارائه خدمات پرستاری پس از اجرای مداخله به طور معنی داری (05/0P< ) افزایش یافت. در حیطه های دانش و مهارت پرستاری (05/0P< )، اخلاق پرستاری (05/0P<)، ارتباط با بیمار (05/0P< ) و آموزش (05/0P< ) نیز تفاوت معنی داری بین گروه مداخله و کنترل وجود داشت.
نتیجه گیری کلی: می توان از مدل پپلائو (Peplau)جهت افزایش رضایت مندی بیماران از کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده در بخش مراقبت های ویژه قلبی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1686343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!