آینده پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:
پژوهش حاضر در صدد آینده پژوهی رشته «زبان فرانسه» براساس الگوی تحلیل لایه ای علت ها برآمده است. در این مقاله، وضعیت رشته زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مورد سنجش قرار گرفت. به منظور دستیابی به این هدف و انجام این مطالعه کیفی، ابتدا با شش تن، شامل اساتید دانشگاه، دانش آموختگان و دانشجویان زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه ای انجام گرفت. سپس، با انتخاب نمونه آماری از دانشجویان این زبان، 54 نفر به پرسش های مطرح شده توسط محققین در ارتباط با شرایط کنونی این رشته پاسخ دادند و از این طریق، بررسی وضعیت فعلی این رشته میسر گردید. با استخراج آمار و جمع بندی نظرات دست اندرکاران این رشته تحصیلی، تصویری واقعی، مبتنی بر شواهد و اسناد معتبر در اختیار مسئولان اجرایی این رشته قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می دهد که اگرچه آموزش زبان فرانسه در ایران با مشکلاتی روبروست، ولی با بکارگیری درایت بیشتر توسط دست اندرکاران و متخصصان این رشته تحصیلی، بسیاری از این موانع و مشکلات در کوتاه مدت برطرف خواهند شد و آینده درخشان تری پیش روی علاقمندان، دانشجویان، دانش آموختگان و در نهایت اساتید این رشته تحصیلی در دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1686989 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!