شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از مزارع گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها

چکیده:
ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus (CMV و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato spotted wilt virus (TSWV) از ویروس های مهم مزارع گوجه فرنگی است. در تحقیق حاضر، 36 نمونه گیاهی دارای علایم ویروسی از مزارع گوجه فرنگی در برخی مناطق غرب و شمالغرب کشور جمع آوری شد. جهت ردیابی این دو ویروس، با استفاده از اغازگر شش نوکلئوتیدی تصادفی، یا آغازگر اختصاصی وآر ان ای کل استخراج شده از نمونه های گیاهی ،cDNA تهیه شد. سپس، آزمون های پی سی آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی CMV و TSWV به طور جداگانه انجام شد. نتایج حاصل نشان داد در شش نمونه ی مشکوک قطعه 654 جفت بازی مربوط به ژن پروتئین پوششی CMV، و در سه نمونه، قطعه 777 جفت بازی مربوط به ژن نوکلئوکپسید TSWV تکثیر شدند. در ادامه، آلودگی مخلوط نمونه های مشکوک با کاربرد همزمان آغازگرهای اختصاصی این دو ویروس در آزمون پی سی آر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پی سی آر بیانگر ردیابی و تکثیر قطعات مربوط به این دو ویروس بصورت همزمان در دو نمونه گیاهی بود. نمونه های دارای آلودگی مخلوط، علائم موزاییک، پیچیده شدن و باریک شدن برگ همراه با زردی و نکروز شدید نشان دادند که نسبت به علائم هر کدام از این دو ویروس بصورت جداگانه شدیدتر بودند. بررسی روابط فیلوژنتیکی بر اساس توالی اسید نوکلئیکی و اسید آمینه ای در یکی از نمونه هایی که دارای آلودگی مخلوط بود نشان داد جدایه CMV با جدایه هایی از ایران و هند که از گوجه فرنگی و کدوئیان جدا شده اند در یک خوشه قرار گرفت و جدایه TSWV با جدایه هایی از ترکیه، مونتنگرو، ایتالیا هم گروه بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1687731 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!