تاثیر اسید سالیسیلیک در القاء مقاومت گندم به بیماری بلایت خوشه

چکیده:
در این پژوهش اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک (0، 200، 400 و 600 میلی گرم در لیتر) بر رشد قارچ و القای مقاومت در گیاه گندم علیه قارچ Fusarium graminearum در بازه های زمانی صفر، 24، 72 و 120 ساعت پس از تلقیح عامل بیماری بلایت فوزاریومی خوشه مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان تیمار شده با سوسپانسیون اسپور قارچ (با غلظت 106 ماکروکنیدی در میلی لیتر) به روش تزریق در زیر محل خوشه مایه زنی گردیدند. فعالت آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای فنل کل و بیان ژن های بتاگلوکوناز و اگزالات اکسیداز به عنوان شاخص های مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان افزیش آنزیم و فنل کل مربوط به غلظت 400 میلی گرم در لیتر و زمان 72 ساعت بعد از آلودگی می باشد. آنالیز بیان دو ژن فوق با استفاده از روش کمیت سنجی در زمان واقعی در 72 ساعت بعد از آلودگی نشان داد که غلظت 400 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بیان هر دو ژن داشته است. میزان ژن بتا گلوکاناز نسبت به اگسالات اکسیداز در غلظت مشابه افزایش بیشتری را نشان داد. بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر بازدارندگی رشد میسیلیومی قارچ نشان داد که اثر بازدارندگی با افزایش غلظت، افزایش یافت و غلظت 600 میلی گرم در لیتر صد در صد از رشد قارچ جلوگیری کرد. با توجه به نتایج به دست آمده چنین نتیجه گیری می شود که اسید سالیسیلیک می تواند در القاء مقاومت به بیماری بلایت خوشه مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1687732 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!