ارزیابی ترجیح طعمه ای سن شکارگرNabis pseudoferus نسبت به شته جالیز Aphis gossypii و مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta در شرایط آزمایشگاه

چکیده:
آفات مهاجم می توانند روی برهمکنش های زیستی در اکوسیستم های زراعی تاثیرگذار باشند. Nabis pseuodoferus Remane، یکی از شکارگران مهم Tuta absoluta Meyrick است. این آفت باعث خسارت شدید به گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه ها شده است. در این تحقیق ترجیح طعمه ای سن شکارگر N. pseudoferus نسبت به مراحل مختلف دو نوع حشره آفت رایج گوجه فرنگی، شب پره مینوز و شته جالیز بالغ در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. در ترجیح بین شته جالیز و تخم شب پره، شاخص بتای پوره های سنین سوم و چهارم سن شکارگر به ترتیب برای تخم شب پره 03/0±53/0 و03/0±52/0 حاصل شدکه نشان از ترجیح جزئی نسبت به تخم مینوز داشت، اما برای پوره سن پنجم، حشره کامل نر و ماده در مراحل پیش از تخمگذاری، تخمگذاری و پس از تخمگذاری، ترجیح نسبت به طعمه بزرگتر، یعنی شته جالیز بود. در ترجیح میان لارو سن اول شب پره مینوز و شته جالیز، به دلیل اختفای لارو سن اول مینوز درون برگ، در تمام مراحل زیستی تمایل شکارگر به تغذیه از شته جالیز بود. در مقایسه ترجیح میان شته جالیز و لارو سن چهارم T. absoluta مشخص شد که مرحله سن سوم پورگی شکارگر ترجیح به تغذیه از شته جالیز داشت (شاخص بتای منلی = 04/0±64/0). شاخص بتای منلی پوره های سنین چهارم و پنجم، حشره کامل نر و ماده در مراحل پیش از تخمگذاری، تخمگذاری و پس از تخمگذاری نسبت به لارو سن چهارم T. absoluta به ترتیب، 03/0±54/0، 03/0±52/0، 04/0±68/0، 02/0±61/0، 02/0±59/0 و 05/0±5/0 به دست آمد، که نشان دهنده ترجیح شکارگر به تغذیه از لارو سن چهارم شب پره مینوز بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1687733 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!