مدیریت تلفیقی بیدکلم ((Plutella xylostella (L.) با استفاده از زنبور پارازیتوئید (Cotesia vestalis (Haliday و حشره کش میکروبی Bacillus thuringiensis Berliner

چکیده:
استفاده بیش از حد حشره کش ها علیه بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera، Plutellidae)، باعث مقاومت در بسیاری از جمعیت های مزرعه ای این حشره شده است. در مطالعه حاضر، مدیریت تلفیقی بید کلم با استفاده از زنبور Cotesia vestalis و آفت کش میکروبیBacillus thuringiensis var. kurstaki و در مقایسه با مدیریت رایج (کنترل شیمیایی) در مزارع کلم پیچ استان اصفهان بررسی گردید. نتایج نشان داد که درصد پارازیتیسم لاروهای بید کلم توسط زنبور C. vestalis در تمام دوره های رهاسازی بین دو شیوه مدیریتی مزرعه تفاوت معنی داری داشت. به طوری که، درصد پارازیتیسم در بخش تحت مدیریت تلفیقی (2/71-5/59) به طور معنی داری بیشتر از بخش تحت کنترل شیمیایی (9/11-0) بود. به علاوه، شاخص شدت خسارت بید کلم در بخش تحت پوشش مدیریت تلفیقی (17/0±16/3) به طور معنی داری بیشتر از بخش تحت پوشش کنترل شیمیایی(11/0±24/2) بود. باوجود این، در هردو شیوه مدیریتی خسارت قابل توجهی به قسمت اصلی کلم‏پیچ وارد نشد و روش مدیریتی تاثیر معنی داری بر عملکرد نداشت. به طوری که، میانگین وزن یک عدد کلم پیچ آماده عرضه به بازار در مزرعه تحت پوشش مدیریت تلفیقی و کنترل شیمیایی به ترتیب 08/0±63/1 و 06/0±67/1 کیلوگرم بود. پارازیتیسم بالاتر و عدم کاهش عملکرد، حاکی از موفقیت مدیریت بید کلم با شیوه تلفیقی می باشد. مطالعه حاضر نشان داد که تلفیق پارازیتوئید بومی C. vestalis و آفت کش میکروبی Bt می تواند آفت مهمی چون بید کلم را در مزارع کلم پیچ استان اصفهان به خوبی مهار کند. این یافته ها نشان داد که مدیریت تلفیقی با محوریت مهار زیستی می تواند جایگزین روش کنترل شیمیایی شود و موجب کاهش خطرات زیست محیطی و جلوگیری از مقاومت بید کلم و طغیان مجدد آن گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1687736 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!