رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی

چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به این که تفکر خودکشی از مسایل شایع در افراد با گرایشات وسواسی- اجباری است، لذا بررسی مولفه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و تفکر خودکشی در افراد با گرایشات وسواسی انجام شد.
روش ها
در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 410 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از بین آنها 142 نفر که نمره وسواس بالاتر از خط برش بود به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های کمال گرایی هیل، عاطفه مثبت و منفی PANAS، پرسش نامه وسواس فکری-عملی مادزلی و تفکر خودکشی بک BSSI)) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار SPSS ویرایش 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
بین کمال گرایی و تفکر خودکشی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد (0/01>p، 0/46r=). همچنین عاطفه مثبت با تفکر خودکشی رابطه معکوس (0/05>p، 0/47 r=) و با عاطفه منفی رابطه مستقیم (0/01>p،0/61r=) داشت. از بین خرده مقیاس های کمال گرایی، نیاز به تایید، نشخوار فکری، تلاش برای عالی بودن به ترتیب با ضرایب رگرسیونی (0/20 =β،0/22=β، 0/17=β ) به پیش بینی تفکر خودکشی در بین واحد های پژوهش بودند (0/01> p).
نتیجه گیری
براساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که مولفه های تلاش برای عالی بودن، نشخوار فکری، نیاز به تایید و عاطفه منفی به عنوان تعیین گرهای اصلی در تفکر خودکشی در افراد با گرایش های وسواس هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1687750 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.