مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی بیمارستان علوی تبریز با استفاده از تکنیک FMEA طی سال های 95-1393

چکیده:
مقدمه
یکی از پایه های اصلی مدیریت اثربخش خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی، اطلاعات سلامت می باشد و به عنوان عامل اصلی حرکت و یکپارچگی نظام سلامت توصیف شده است. از آن جایی که بیشتر اطلاعات سلامت توسط بخش مدارک پزشکی فراهم می شود، به کارگیری مدیریت خطر برای حفظ این سرمایه های اطلاعاتی، یک ضرورت به شمار می رود.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از دسته مطالعات اقدام پژوهی بود. جامعه مطالعه را بیمارستان علوی و نمونه های پژوهش را واحد مدارک پزشکی بیمارستان تشکیل داد. ابزار جمع آوری داده ها، کاربرگ استاندارد تحلیل حالات و اثرات خطا بود که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با مشاهده فرایندهای اصلی بخش مدارک پزشکی و بحث گروهی متمرکز با کارکنان واحد مدارک پزشکی جمع آوری گردید.
یافته ها
در مجموع، 31 حالت بالقوه خطا در واحد مدارک پزشکی شناسایی شد که 10 مورد آن مربوط به فرایند واحد پذیرش بستری، 8 مورد مربوط به فرایند بایگانی، 5 مورد مربوط به فرایند واگذاری اطلاعات مدارک پزشکی بیماران و 8 مورد مربوط به تحلیل کمی و کیفی پرونده بود. همه خطاهای شناسایی شده در سطح خطر متوسط و بالا قرار داشتند.
نتیجه گیری
تکنیک FMEA (Failure modes and effects analysis) روش اثربخشی برای مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی است. در این رویکرد پس از شناسایی خطرات، یکسری اقدامات مداخله ای برای کاهش خطرات سطح بالا انجام می شود و منجر به کاهش سطح خطر می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
465
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688357 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.