بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

چکیده:
در سال های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می توان به کاربرد باکتری های آنتاگونیست به ویژه باکتری های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهای Sclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل های بیماری زای مهم گیاهان مختلف ازجمله خیار هستند. در این پژوهش 81 جدایه از ریزوسفر خیار جداسازی، خالص سازی و بر مبنای ویژگی های ریخت شناختی (مورفولوژیکی)، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. بررسی تاثیر آنتاگونیستی جدایه ها به روش کشت متقابل نشان داد که جدایه های 19C، 21B، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C اثر بازدارندگی موثری علیه این بیمارگرها داشتند و ترکیب های فرار این جدایه ها به طور معنی داری از رشد پرگنه این بیمارگرها نسبت به شاهد بازدارندگی کردند. در آزمون گلخانه ای نیز جدایه های 19C و 24A میزان شاخص بیماری ناشی از Pythium aphanidermatum را بیش از 70درصد و میزان شاخص بیماری ناشی از Sclerotinia sclerotiorum را بیش از 60درصد در مقایسه با شاهد کاهش دادند. تولید سورفکتین، آنزیم پروتئاز و سیانید هیدروژن به عنوان سازوکارهای بازدارندگی در جدایه های برتر بررسی شدند. جدایه های، 19C، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به تولید آنزیم پروتئاز، جدایه 19C قادر به تولید سورفکتین و جدایه های 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به تولید سیانید هیدروژن بودند. نتایج به دست آمده از توالی یابی ناحیه ژنی 16S-rDNA جدایه های موثر در کنترل بیمارگرها نشان داد که این جدایه ها با درجه اعتبارسنجی زیاد (100 درصد) در کنار جدایه های متعلق به جنس های Pseudomonas، Stenotrophomonas و Flavobacterium قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -340
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.