کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنه درخت

چکیده:
پسیل گلابی Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم ترین آفت های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش های فنی و موثر در کنترل آفات مکنده به شمار می رود. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار که شامل تزریق کود کامل (ناترینو)، تزریق مخلوط آزادیراکتین و کود کامل (ناترینو)، سم پاشی شاخ و برگ با دیازینون EC 60 درصد با غلظت 5/1 در هزار و آب پاشی شاخ و برگ (شاهد) با پنج تکرار در باغ مهرشهر نزدیک شهر کرج روی درختان گلابی رقم شاه میوه در سال 93 انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم پوره و تخم پسیل گلابی در تیمارهای تزریقی نسبت به محلول پاشی با دیازینون به طور معنی داری کمتر است، به طوری که در آخر فصل میانگین کارایی تیمارهای تزریق کود کامل، تزریق کود و آزادیراکتین و سم پاشی دیازینون به ترتیب 91، 85 و 28 درصد بود همچنین در این زمان میزان عسلک روی برگ ها در محلول پاشی و آب پاشی دو برابر بیشتر از تیمارهای تزریقی بود. افزون بر این وزن، قطر و طول میوه های گلابی اندازه گیری شده نیز نشان داد که کمیت های مورد اشاره در تیمارهای تزریقی20-10درصد بیشتر از محلول پاشی با دیازینون و شاهد است. بنابر نتایج به دست آمده استفاده از روش تزریق به تنه درخت در مقایسه با روش محلول پاشی می تواند کاهش معنی داری را در میزان مصرف آفت کش به ازای هر درخت ایجاد کند. همچنین نتایج به دست آمده تاثیر معنی دار و مثبت کاربرد کودهای کامل را در جهت افزایش مقاومت القایی درختان گلابی به پسیل گلابی تائید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
253 -261
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688370 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.