پایش و کنترل شیمیایی سرخرطومی های ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. (Col.: Curculionidae)

نویسنده:
چکیده:
با هدف پایش سرخرطومی های ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. به منظور تعیین بهترین زمان مبارزه و تاثیر چند حشره کش روی آن ها، این پژوهش در سال زراعی 91-1390 در ساری اجرا شد. برای پایش آفت از تله های آبی زردرنگ استفاده شد. تاثیر حشره کش های کلرپیریفوس EC40.8%، ایمیداکلوپرید SC35%، دیازینونEC60% و فنیتروتیون EC50% به ترتیب به میزان 2، 1، 5/1 و 1 لیتر در هکتار، به انضمام تیمار شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار ارزیابی شد. یک روز پیش، 5، 14 و 21 روز پس از سم پاشی چهار بوته از هر کرت کنده و شمار لارو درون بافت گیاه شمارش شد. یک هفته پیش از برداشت محصول، شمار غلاف های سالم(HP) و عقیم (BS)روی سه بوته از هر کرت شمارش شدند. 1 مترمربع از هر کرت برداشت، عملکرد و وزن هزاردانه(TKW) محاسبه شد. نخستین سرخرطومی ها در 11 آبان، اوج پرواز در نهم آذر و آخرین آن ها در اوایل دی ماه مشاهده شدند. تخم ریزی از اوایل آذر آغاز و در نیمه آذر به اوج خود رسید. درصد کارایی حشره کش ها در 14 روز پس از سم پاشی به ترتیب 51/6±89/88، 61/9±57/57، 6±20/83 و 13/6±82/91 بود، که به ترتیب باعث افزایش TKW به میزان 8/0، 4/0، 48/0 و 43/0 گرم و افزایش عملکرد به میزان 5/115، 2/68، 5/79 و 8/62 گرم نسبت به شاهد شدند. شمار HP و BS در تیمارهای حشره کش به ترتیب 63/11±17/77، 93/1±58/43، 10/9±44، 06/7±75/44 عدد و 29/0±50/4، 98/0±75/8، 42/1±25/13 و 54/3±33/18 عدد بود که این شمار در شاهد به ترتیب 35/3±75/31 و 76/2±83/14 بود. کلرپیریفوس، با درصد کارایی مناسب، بیشترین میزان عملکرد، TKW و HP و کمترین BS را داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688375 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!