فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1392

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلالات خلقی گروه وسیعی از اختلالات را شامل می شوند که با اختلال خلق، فقدان کنترل بر خلق و تجربه ناراحتی ذهنی شدید همراه هستند. کسانی که خلق بالا دارند (مانیا)، حالت انبساط خاطر، پرش افکار، کاهش نیاز به خواب، افزایش اعتماد به نفس و افکار بزرگ منشانه نشان می دهند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان بود.
روش کار
این مطالعه توصیفی_تحلیل از نوع مقطعی بر روی کلیه 230 بیمار دوقطبی مبتلا به حمله مانیا، که در طول سال 1392 در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان بستری شده بودند انجام شد، داده ها بوسیله چک لیست محقق ساخته بر اساس معیارهای DSM-IV-TR جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
یافته ها
فراوانی علائم و نشانه های مانیا به ترتیب عبارت بودند از: کاهش نیاز به خواب (88/3 درصد)، پرحرفی (86/95 درصد)، سراسیمگی روانی حرکتی (86/2 درصد)، بزرگ منشی (80/4 درصد)، ویژگی های سایکوتیک (71/3 درصد)، حواس پرتی (69/6 درصد)، پرش افکار (63/9 درصد)، بخشندگی (56/5 درصد)، افزایش میل جنسی (30/9 درصد) و تفاوت معناداری بین فراوانی علائم بین زن و مرد به جز در ویژگی های سایکوتیک وجود نداشت (0/05P).
نتیجه گیری
چهار نشانه کاهش نیاز به خواب، سراسیمگی روانی حرکتی، بزرگ منشی، پرحرفی بطور کلی فراوان ترین علائم و نشانه های مشاهده شده در بیماران بود. بنابراین توصیه می شود کادر درمان به این علائم توجه بیشتری نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1689742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.