رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست؛ مطالعه کشورهای منطقه منا

چکیده:
زمینه و هدف
توسعه گردشگری از دو کانال، آلودگی هوا را متاثر (کم یا زیاد) می کند: کانال نخست به طور مستقیم از طریق اثر مقیاس، اثر تکنیک و اثر ترکیب گردشگری (کانال اثرات مستقیم) و کانال دوم از طریق اثر آن بر رشد اقتصادی (کانال اثرات غیرمستقیم) حاصل می شود. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر بلندمدت توسعه گردشگری بر آلودگی هوا (شاخص کیفیت محیط زیست) در کشورهای منطقه منا (شامل: ایران) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس طی دوره ی زمانی 2014-1995 است.
روش بررسی
نتایج این تحقیق با استفاده از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM) حاکی از تاثیر مثبت و معنادار توسعه گردشگری بر انتشار گاز کربن دی اکسید (CO2) در بلندمدت است.
یافته ها
نتایج دیگر این تحقیق حاکی از تایید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه است؛ به گونه ای که هم اکنون در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند.
نتیجه گیری
بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی و تجارت نیز در کشورهای منطقه منا، آلودگی هوا را در بلندمدت درپی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1690823 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!