تهیه نقشه پوشش اراضی شهر تهران با داده های دور سنجی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی و شرقی تهران)

چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مباحث و چالش های مهم در حوزه مدیریت اراضی و توسعه پایدار شهری، شناخت پوشش و کاربری اراضی شهری و روند تغییرات آن ها است. امروزه با توجه به توسعه روز افزون شهرها، آگاهی از وضعیت پوشش اراضی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تکنیک های سنجش از دور بهترین وسیله برای استخراج نقشه ی کاربری اراضی می باشد. در چند دهه گذشته، شهر تهران، با رشد و توسعه شهری و شهرک های پیرامونی متعددی مواجه بوده که این مسئله موجب تغییرات متعددی در اراضی شهری تهران و نواحی پیرامون شده است. بنابراین در این تحقیق، برای تهیه نقشه کاربری اراضی ازروش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردید.
روش بررسی
منطقه مورد مطالعه شامل شهر تهران و مناطق پیرامونی آن شامل دامنه های شرقی و شمالی شهر تهران می باشد و در این تحقیق، از تصاویر ماهواره ای لندست 5 در سنجنده TM سال 2010 استفاده گردید و پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیو متریک، از روش حداکثر احتمال برای طبقه بندی تصویر استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که به ترتیب نواحی مرتعی (دامنه و مرتع)، نواحی شهری، پهنه های زراعی و باغی، پوشش جنگلی و درختکاری، اراضی بایر و پهنه های آبی بیش ترین مساحت کاربری را تشکیل می دهند.
نتیجه گیری
برای ارزیابی صحت و دقت طبقه بندی های انجام شده، صحت کلی وضریب کاپا تعیین گردید که به ترتیب 91.235 % و 874/0 به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1690825 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!