ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری (مطالعه موردی پارک جنگلی جهان نما- کرج)

چکیده:
زمینه و هدف
پارک های جنگلی شهری به پارک هایی اطلاق می شود که به دو صورت طبیعی و یا انسان ساخت در حریم یا درون مناطق شهری واقع شده باشند. بهره وری از پارک های جنگلی با توجه به تنوع عملکردهای چنین پارک هایی از جمله موضوعاتی است که در مدیریت مناطق شهری به ویژه در کلان شهرها مطرح می باشد.
روش بررسی
با توجه به نقش و اهمیت پارک های جنگلی شهری در این تحقیق که در قالب مطالعه موردی در پارک جنگلی جهان نما در کلان شهر کرج اجراء گردیده، اقدام به شناسایی و ارزیابی شاخص های بهره وری به منظور اولویت بندی اقدامات مدیریتی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند مشخصه ای(MCDM) و کاربست روش دلفی( Delphi) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و ( FTOPSIS) شده است.
یافته ها
نتایج نشان داد که 6 معیار شامل 1) زیست محیطی با 5 شاخص ،2) اجتماعی با 3 شاخص ،3) اکولوژیکی با 4 شاخص ،4) ورزشی با 2 شاخص ، 5) فرهنگی و آموزشی با 3 شاخص و 6) اقتصادی با 4 شاخص در بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری دارای نقش تعیین کننده هستند.
نتیجه گیری
بر این اساس، جهت بهینه سازی مدیریت بهره وری از پارک های جنگلی شهری لازم است در برنامه ها و اقدامات بهره وری از پارک های جنگلی به عملکرد های تلطیف هوا، زیباسازی منظر، کاهش آلودگی هوا، حفظ تنوع زیستی و کاهش مخاطرات طبیعی، تفریح و تفرج، تعاملات اجتماعی، توازن اکوسیستم شهری، امکانات و تجهیزات ورزشی و زمین های بازی کودکان، آموزش گل و گیاه، کتابخانه تعاملات فرهنگی و کارآفرینی و درآمد زایی اولویت داده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1690829 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!